بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

(4 امتیاز)

 سرویس پمپ بوستر ساختمانی  

 

بوستر پمپ دور ثابت

وظیفه بوسترپمپ ثابت نگه د اشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگـوی متغیّـــر مصرف می باشد. از این رو هنگامــی که د ر شبکه، مصرفــــی وجود ند ارد بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

فشــار تغییر نمی کنـد و پمپ های بوستـرپمپ خاموش می باشنــد اما به محض اینکه مصرف فشار د ر شبکـه افـت می کنــد برای جبران این افت، اولین پمپ شروع به کار می کند.

اگر این پمــپ قاد ر به تامیـن فشار نباشـد پمپ های د یگر به همین ترتیب وارد مد ار می شوند تا فشار را د ر محد ود ه معینی ثابت نگه د ارند هنگامی که مصرف کـم یا متوقف می شود پمپ ها نیز به ترتیـب از مد ار خارج می شونـد. بنابرایــن پمپ های بوسترپمپ با توجه بــه الگوی مصــرف به مد ار وارد یا خارج می شوند. د ر ارتباط با صرفه جويي د ر مصرف انرژی (مصرف برق) اقد امات موثری د ر طراحی بوستر پمپهـای این شرکت انجام گردیده است. بازدید از پمپ بوستر ساختمانی
موارد استفاده از بوسترپمپ:

    آبرسانی ساختمان هــای مختلف مانند برجها، بیمارستانها، مد ارس، سالن های تفریحـی ورزشی،
    مجتمع های مسکونی و آپارتمانی  و…
    تامین سیستم اطفاء حریق
    مصارف کشاورزی و آبیاری
    تامین آب صنعتی کارخانجات و صنایع

 


مزایای استفاده از بوسترپمپ: بازدید از پمپ بوستر ساختمانی


    محدود ه وسیعی را از جهت تنوع مصرف پوشش مید هد.
    وقتی نوسان های مصرف کنند ه بسیار زیاد باشــد به جای استفــاد ه از یک پمـپ بزرگ از چند بازدید از پمپ بوستر ساختمانی
    پمپ کوچک که به صورت بوسترپمپ هستند استفاد ه میشــود تا بتوان بسته به نیاز تعد اد ی
    از آنها را به کار وا د اشت و از کار کرد ن بیهـــود ه بقیه جلوگیری نمود و د ر نتیجــه استهلاک و مصرف انرژی به حد اقل میرسد.
    به د لیل اینکه بوسترپمپ از اجزای مختلف متصل به هم تشکیل شد ه است میتوان با جد ا کرد ن
   

این اجزا بوسترپمپ را به سهولت حمل و د ر مکان مناسب نصب کرد.
    کارکرد د ائمی بوسترپمپ را می توان با گذاشتن یک پمـپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابـی  یک
    پمپ، پمپ رزرو وارد مد ار می شود تا وقفه ای د ر کارکرد سیستم ایجاد نگردد.
    د ارای قابلیت سرویس حین کار میباشد.
نوع پمپ ها در بوسترپمپ از جهت کارکرد:

پمپ ها با توجه به کارکرد خود د ر بوسترپمپ به سه نوع تقسیم می شوند:

پمپ اصلی  پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و د بی کل سیستم را د ارند.


پمپ جاکی : هنگامــی که د بی مورد نیـــاز یک سیستــم زیـاد باشــد معمـــولا از پمپ های بزرگ استفاد ه می گرد د و به تبع آن موتور های محرک نیز انـرژی زیاد ی برای بـــه حرکت د ر آورد ن پمپ نیاز د ارند.  د ر الگوی مصرف، زمان هایی وجود د ارد که د بی د رخواستی کم می باشد و میتوان این د بی را با  یک پمـــپ کوچک تامین کرد و نیــازی به استفـــاد ه از پمپ بـــزرگ نیست (تقاضاي آب د ر حالت عاد ي کمتــر از 20 د رصد تقاضا د ر ساعات اوج مصرف بود ه و اين شرايط د ر بيش از 70 درصد زمان مصرف حاکم است ). به همیـــن د لیل برای صرفه جویی د ر مصرف انرژی و همچنین کاهــش استهلاک پمپ هـــای بزرگ پمپی  با ظرفیـــت آبد هی کمتر از پمپ اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف  کم فقط این پمــپ روشن  شود و نیاز سیستـــم را برآورد ه  کند. نام این پمپ جاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتـــی که آبریزش در پمپ ها  و افــت تد ریجی  فشار د ر سیستم (LEAKAGE) وجود د ارد از جاکی برای تامین مجد د فشار استفاد ه می شود.


پمپ رزرو  معمـــولا د ر مکان هایـــی که آبرسانی امری ضروری اســت و وقفه د ر آن باعث ایجاد مشکلاتی می شود (مانند بیمارستانها،  کارخانجات و ….) پمپی را روی بوسترپمپ قرار می د هنــــد تا د ر صورت خراب  شد ن یا توقف یکـــی از پمپ ها این پمـــپ وارد مد ار شود و وقفه ای د ر آبرسانی ایجاد نگرد د. این پمپ را پمپ رزرو می نامند. در بوستـــرپمپ هایی که بــرای آتش نشانی بکار می روند حتما باید یک پمپ رزرو روی بوسترپمپ تعبیه گرد د.
اجزای تشکیل دهنده بوسترپمپ:

 

سرویس پمپ بوستر ابی
سرویس پمپ بوستر ابی

 


اجزای اصلی مشترک بوسترپمپ د ور ثابت و د ور متغیر عبارتند از:

    مجموعه الکتروپمپ ها
    بخش مکش
    بخش دهش
    شاسی اصلی
    سایر اجزای اصلی


عملکرد بوسترپمپ های د ور ثابت توسط تابلوی کنتــــرل و فرمان د ور ثابت، منبع د یافراگمـــی و پرشر سوئیچ های حد اقل و حد اکثر فشار کنترل می شود. بازدید از پمپ بوستر ساختمانی


الکتروپمپ: بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

د ر اکثر قریب به اتفــــاق بوسترپمپ ها از الکتروموتـــــور به عنوان  محرک پمــــپ استفــــاد ه می شود. د و يا چند الکتروپمپ كه به صورت موازی روي يك شاسـی اصلی در کنار يكد يگر قرار د ارند، مجموعـــــه الکتروپمپ های يك بوسترپمــــپ را تشكيل مي د هند .مقـــد ار توان مصرفی الکتروموتور بستگی به پمــپ د ارد.برای الکتروموتور باید نوع عایق بند ی مناسب را لحاظ کرد تا د ر مناطق مختلف و شرایط متفاوت جوابگو باشد .الکتروموتــور از نظر مسائل ایمنی (IP) نیز باید قابل اطمینان باشد.


بخش مکش: بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

بخش مکش بوسترپمپ شامل يك کلکتور لوله ای است كه به واسطه شيرآلات و اتصالات  مـورد نیاز به مکش الکتروپمپ ها و خروجی مخزن ذخیره آب متصل مي گرد د. شيرآلات و اتصالات این بخش عبارتند از:

    شیر قطع و وصل
    صافی
    لرزه گیر
    فلنج

 


بخش دهش: بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

بخش دهش نیز يك کلکتــــور لوله ای است كه به وسیلــه شيرآلات و اتصالات لازم از خروجـی الکتروپمپ به شبکه مصرف متصل مي شود. شيرآلات این بخش نیز عبارتند از :

    شیر قطع و وصل
    شیر يكطرفه
    لرزه گیر
    فلنج و مهره ماسوره
    مغزي و تبد يل


انواع بوسترپمپ: بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

بوسترپمپ ها از نقطه نظر تعد اد پمپ به د و د سته تك پمپه و د و یا چند پمپه طبقه بند ی مي گرد ند.


 سرویس بوستر پمپ تك پمپه: بازدید از پمپ بوستر ساختمانیبوسترپمپ تك پمپه جهــــت مصـــــارف آب بهد اشتـی كم و متوسط د ر شبکه هــای آبرســـاني  کاربــرد د ارد.این  نوع بوسترپمپ کاملا يكپارچه بود ه و برای استفاد ه كافي است  كه كلكتور ورود ی آن به منبع تغذیه  آب و كلكتور خروجی آن به شبکه مصرف متصـــل شد ه و برق مــورد نیاز تابلوی کنترل و فرمان
آن تامین گرد د. بوسترپمپ هــای د و یا چند پمپه د ور ثابت  به د و د ستــه  با الكتروپمـــپ پیشرو (جاکی پمپ) و بد ون الكتروپمپ پیشرو طبقه بند ی مي گرد ند. بازدید از پمپ بوستر ساختمانی


بوسترپمپ با الكتروپمپ پیشرو :

این بوسترپمپ ها از يك الكتروپمپ پیشــــرو (جاكي پمپ) و يك يا چند الكتـــروپمپ اصلی تشكيـــل مي شوند كه د ر آن ظرفیت الكتروپمـــپ پیشرو کمتر از الكتروپمــپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الكتروپمپ های اصلی برابر است.
بوسترپمپ بدون الكتروپمپ پیشرو :

این بوسترپمپ ها از دو یا چند الكتروپمپ اصلی با مشخصات يكسان ساخته مي شوند.


مؤلفه های بوسترپمپ: بازدید از پمپ بوستر ساختمانیبوسترپمپ ها براساس د و مؤلفه اصلی حد اکثر مصرف آب و حد اقل فشار طراحی مي شوند و نوسانات ساعتی  مصرف آب نیز عامل موثر د ر تعيين مشخصات آن مي باشد. بازدید از پمپ بوستر ساختمانی

تعمیرکاران